Logo Gminy Dzierzgoń

Ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego na podstawie którego mają być lokalizowane w gminie Rychliki elektrownie wiatrowe.

OGŁOSZENIE
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego na podstawie którego mają być lokalizowane w gminie Rychliki elektrownie wiatrowe.

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 724 ze zm.), Burmistrz Dzierzgonia jako burmistrz gminy pobliskiej, zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Rychliki uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego mają być lokalizowane w gminie Rychliki elektrownie wiatrowe tj. uchwały Nr III/15/2024-2029 Rady Gminy Rychliki z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychliki dla lokalizacji urządzeń i instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Z treścią ww. uchwały można zapoznać się na stronie internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego, w formie: papierowej - osobiście w sekretariacie urzędu gminy, pok. 6, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek, od 7.00 – 15.00) lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Rychlikach, 14-411 Rychliki 86 lub - elektronicznej - za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e mail: sekretariat@rychliki.pl lub skrzynki podawczej https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka/r25k49ombu/SkrytkaESP. W polu odbiorca należy wpisać Urząd Gminy w Rychlikach, adres skrytki r25k49ombu. Składający wniosek do projektu planu podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski można składać również za pomocą „formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 2509)” dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki, 14-411 Rychliki 86 (pok. 2A) oraz pod adresem BIP UG Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ w zakładce – Planowanie przestrzenne – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychliki dla lokalizacji urządzeń i instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii. Wzór formularza jest również dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w zakładce Co robimy/Planowanie przestrzenne. 

Informuję również, iż w dniu 23 lipca 2024 roku, odbędzie się dyskusja publiczna nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami, w postaci dwóch spotkań otwartych. Pierwsze spotkanie otwarte, bezpośrednie, odbędzie się o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Rychlikach, 14-411 Rychliki 86 (pok. Nr 4). Drugie spotkanie otwarte przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Spotkanie to odbędzie się w formie online o godzinie 16.00. Chęć uczestnictwa w nim należy zgłaszać pocztą elektroniczną w terminie do dnia 23 lica 2024 r. do godziny 14.00 na adres: sekretariat@rychliki.pl podając imię, nazwisko oraz adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie na spotkanie.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny mogą być wnoszone w formie:

-      papierowej – osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Rychlikach (pok. nr 6) w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek, od 7.00 – 15.00) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Rychlikach, 14-411 Rychliki 86, 14-411 Rychliki 86;
-      w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Rychliki, pok. 2A, 14-411 Rychliki 86, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek, od 7.00 – 15.00);
-      elektronicznej - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: sekretariat@rychliki.pl lub na adres skrzynki podawczej: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka/r25k49ombu /SkrytkaESP. W polu odbiorca należy wpisać Urząd Gminy w Rychlikach, adres skrytki r25k49ombu. 

Wnioski do ww. projektu planu miejscowego i jego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie 09.08.2024 r. Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Rychliki.

W myśl art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Rychliki danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. Str. 1, z późn. zm.35), zwartego dalej "rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rychliki reprezentujący Gminę Rychliki w Rychlikach (dalej jako „Gmina”), Rychliki 86, 14-411 Rychliki. Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych został wyznaczony Pan Mateusz Zajączkowski, z którym można się kontaktować pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Rychliki, 14-411 Rychliki 86, poczty e-mail: iod@rychliki.pl. Cele i podstawy przetwarzania – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.). Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Odbiorcy danych osobowych - Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych. Okres przechowywania danych - Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a następnie - zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Informacja o wymogu podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności