Logo Gminy Dzierzgoń

Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o zwarcie umowy najmu lokali mieszkalnych (SIM)

Dzierzgoń, 1 lipca 2024

Burmistrz Dzierzgonia

 Ogłasza ogłasza drugi nabór wniosków o zwarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Dzierzgoniu, utworzonych z udziałem Gminy Dzierzgoń, stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku.

 

I.  KRYTERIA WYBORU NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH

1.      Kryterium obligatoryjnym, które należy spełnić, żeby objąć lokal jest brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego ani innej nieruchomości lokalowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przez wnioskodawcę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania.

2.      Pozostałe kryteria pierwszeństwa naboru wniosków i ich wartość punktowa zostały określone w Uchwale nr XL/593/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie trybu i zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Dzierzgoniu, utworzonych z udziałem Gminy Dzierzgoń, stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2024 r. poz. 435), na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (t.j. z 2023 r. poz. 788).

1) Kryteria pierwszeństwa naboru wniosków:

a)      wnioskodawca posiada wkład oszczędnościowy gromadzony na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. - 10 punktów, 

b)      w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko – 10 punktów za pierwsze dziecko i 15 punktów za każde kolejne dziecko,

c)      osoba do 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 100 ze zm.) – 10 punktów za każdą osobę;

d)      osoba powyżej 16 roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 100 ze zm.) – 10 punktów za każdą osobę;

e)      osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, która zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez najemcę z SIM Pomorze - 20 punktów,

a)      wnioskodawca lub osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy zamieszkuje na terenie Gminy – 30 punktów,

b)      wnioskodawca nie ukończył 40 lat lub ukończył 65 lat – 20 punktów,

II.  KOSZTY PONOSZONE PRZEZ NAJEMCÓW PRZED ZASIEDLENIEM LOKALI

1.      Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 15% kosztów budowy tego lokalu.  

Koszt budowy 1 m2 powierzchni na dzień ogłoszenia (po przetargu) wynosi 9 681,47 zł brutto.

Kwota partycypacji stanowi 15% iloczynu powierzchni użytkowej lokalu i kosztu budowy 1 m2 tej powierzchni.

2.      Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu, zostanie zwrócona najemcy w przypadku rozwiązania umowy najmu lokalu, na zasadach opisanych w art. 29a Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (t.j. Dz. U. 2023.790)

3.      Maksymalna wysokość obowiązkowej kaucji, którą najemca będzie musiał wnieść jako zabezpieczenie umowy najmu do SIM Pomorze wynosić będzie:

1)      2600,00 złotych w odniesieniu do najmu lokalu 1 pokojowego,

2)      3400,00 złotych w odniesieniu do najmu lokalu 2 pokojowego,

3)      4800,00 złotych w odniesieniu do najmu lokalu 3 pokojowego.  

4.      Powierzchnia dostępnych mieszkań:

1)      Mieszkanie 1-pokojowe – ok. 25 m2

2)      Mieszkanie 2-pokojowe – ok. 40 m2

3)      Mieszkanie 3-pokojowe – ok. 52 m2

III.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1.      Wnioski należy składać w terminie od dnia 2 lipca 2024 roku do dnia 30 sierpnia 2024 roku w godzinach pracy Urzędu,  osobiście lub pocztą  na adres: Urząd Miejski w Dzierzgoniu,  Plac Wolności 1 82-440 Dzierzgoń, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu – SIM”. Wnioski można składać także w formie elektronicznej podpisanej profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy ePuap (w takim przypadku wszystkie załączniki do wniosku muszą być podpisane w ten sposób, nie będą akceptowane dokumenty w formie skanów podpisanych odręcznie dokumentów). Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu po 30 sierpnia 2024 r. nie będą rozpatrywane.

2.      Wniosek i załączniki do wniosku można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dzierzgoń http://bip.dzierzgon.pl/ lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, w godzinach pracy Urzędu.

3.      WAŻNE! Poza wypełnionymi wzorami dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 2, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2023 r. wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

IV.        PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

1.    Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Burmistrza Dzierzgonia.

2.    Zasady pracy Komisji oraz jej skład określa Zarządzenie Burmistrza Dzierzgonia nr 1476/2024 z dnia 14.02.2024 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Dzierzgoniu, utworzonych z udziałem Gminy Dzierzgoń, stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Pomorze Sp. Z o.o. z siedzibą w Malborku

3.    Po przeprowadzeniu oceny wniosków, zostanie sporządzona lista najemców oraz lista rezerwowa.

4.    Lista najemców wraz z listą rezerwową zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzgoń.

5.    W przypadku rezygnacji wnioskodawcy wpisanego na listę najemców z zawarcia umowy najmu mieszkania, lokal mieszkalny zostanie zaproponowany kolejnej osobie z listy rezerwowej, z największą liczbą punktów.

Burmistrz Dzierzgonia
Jolanta Szewczun

Pliki do pobrania:

2. Ogłoszenie.docx
Format: docx, 24.46 kB
3. Wniosek o zawarcie umowy.docx
Format: docx, 20.85 kB
3.3. Załącznik nr 3 do wniosku.docx
Format: docx, 17.36 kB
3.2. Załącznik nr 2 do wniosku.docx
Format: docx, 16.15 kB
3.1. Załącznik nr 1 do wniosku.docx
Format: docx, 16.58 kB
4. Oświadczenia od 1 do 5 do wniosku.docx
Format: docx, 16.97 kB
5. Koncepcja_budynki SIM.pdf
Format: pdf, 3.48 MB
Zarządzenie.34.2024.2024-07-01.pdf
Format: pdf, 288.25 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności