Logo Gminy Dzierzgoń

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 977), art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 724 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust  1 pkt 1 oraz art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie Uchwały Nr XLVIII/335/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów stanowiących fragmenty obrębów geodezyjnych Stążki, Perklice, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie i Krastudy w gminie Mikołajki Pomorskie oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Z treścią ww. uchwały można zapoznać się na stronie - bip.mikolajkipomorskie.pl.
Przedmiotem opracowania planu miejscowego jest wskazanie nowych terenów pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW – elektrowni wiatrowych wraz z ich strefami ochronnymi.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu. Wnioski należy składać w formie pisemnej - Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - sekretariat@mikolajkipomorskie.pl w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.  
Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie papierowej na wskazany wyżej adres, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na wskazany wyżej adres e-mail w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie.
Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, dnia 27.07.2023 r. o godzinie 15:00, odbędzie się dyskusja publiczna w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie pokój nr 15 w formie spotkania bezpośredniego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami. Ponadto dnia 27.07.2023 r. o godzinie 16:00 odbędzie się dyskusja publiczna w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Informację o łączu do dyskusji online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji pod adresem: https://mikolajkipomorskie.pl/dyskusja-publiczna


Burmistrz Dzierzgonia
Jolanta Szewczun

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności