Strona główna » Ogłoszenia » Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Dzierzgoń, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o laptopy oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.
Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające:

  1. stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa itp.)
  2. fakt zatrudnienia krewnego w zlikwidowanym PPGR (weryfikacja poprzez np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR itp.). Dotyczy osób, które nie dołączyły potwierdzenia zatrudnienia krewnego w momencie składania oświadczenia.
  3. zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
  4. zaświadczenie o zameldowaniu lub kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie gminy, np., faktura za media, deklaracja na śmieci itp.

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Dzierzgoń do instytucji weryfikującej.
Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki) należy składać w wersji papierowej, w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2021 roku do godz. 12:00.
UWAGA Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia

Metryka wpisu:

Data publikacji - 29 listopada 2021
Ostatnia modyfikacja - 3 grudnia 2021

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6