Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu

Urząd Miejski w Dzierzgoniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Chmielwski.
 • E-mail: grzegorz.chmielewski@dzierzgon.pl
 • Telefon: 552762501

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Dzierzgonia
 • Adres: Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń
  pow. sztumski, woj. pomorskie
 • E-mail: sekretariat@dzierzgon.pl
 • Telefon: 55 276 25 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. 1 Maja i Placu Wolności Do wejścia od ul. 1 Maja prowadzą schody. Do wejścia od Placu Wolności znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia dla niepełnosprawnych, w pokoju nr 9- sekretariat Burmistrza, do którego może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.  W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost recepcji.

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a przed budynkiem 2 miejsca dla klientów Urzędu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie  nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek jest na zewnątrz monitorowany przez 6 kamer.

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim zgłoszeniu potrzeby.. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Na parterze budynku znajduje się gabinet burmistrza i sekretarza poprzez którego można załatwić sprawę bez przemieszczania się po piętrach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 – powrót na początek strony
 • ALT + 1 – przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 – przejście do treści głównej
 • ALT + 3 – przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 – przejście do menu górnego
 • ALT + 5 – przejście do menu dolnego
 • ALT + 6 – przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast kalwisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast kalwisza ALT należy użyć Command + ALT.

 

Metryka wpisu:

Data publikacji - 27 kwietnia 2020
Ostatnia modyfikacja - 24 lipca 2020

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6