Press "Enter" to skip to content

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dzierzgoń

fundusz

Szanowni Mieszkańcy, w związku z wdrażaniem kolejnego etapu projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dzierzgoń” informuję, że obowiązkiem Beneficjenta jest zlecenie przeprowadzenia Wizji Lokalnej na terenie nieruchomości, na której ma zostać wykonany montaż instalacji OZE.

 1. W Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu możliwe są do pobrania umowy na wykonanie wizji lokalnych przez firmę współpracująca (zwaną dalej Wykonawcą) z UM Dzierzgoń. Umowy będą dostępne do pobrania w Urzędzie od 12.04.2021 r. do 16.04.2021 r.
 2. Potwierdzeniem chęci przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji będzie złożenie podpisanej umowy w UM oraz wniesienie opłaty za wizję. Ostateczny termin zgłoszenia chęci udziału upływa 16.04.2021 r.
 3. Wizje lokalne przeprowadzane będą w terminie do 31.05.2021 r po uprzednim opłaceniu tej usługi przez Beneficjenta oraz umówieniu dogodnego terminu.
 4. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem wizji lokalnej przez Wykonawcę współpracującego z gminą, powinny przygotować do podpisania umowy następujące dane: Imię i nazwisko Beneficjenta, Adres inwestycji, Nr dowodu osobistego, Nr telefonu kontaktowego, Adres e-mail, Nr działki, Nr Księgi Wieczystej budynku.
 5. WAŻNA INFORMACJA: Wykonawcą tj. Firmą upoważnioną przez Urząd Miejski w Dzierzgoniu do przeprowadzania wizji lokalnych jest:

Sun Gallo Sp. z o. o.
93 – 465 Łódź ul. Dubois 114/116 NIP: 729-271-77-53 KRS: 0000683829

Pracownicy Wykonawcy upoważnieni do przeprowadzenia wizji lokalnej posiadają imienny oryginał upoważnienia, wystawiony przez Burmistrza Dzierzgonia oraz identyfikatory wystawione przez UM Dzierzgoń. Prosimy o sprawdzanie dokumentów przed wpuszczeniem tych osób na teren posesji. Dodatkowo informujemy, że osoby przeprowadzające wizje lokalne nie mają prawa przyjmować od mieszkańców zaliczek pieniężnych na rzecz przeprowadzenia wizji lokalnych. Przeprowadzane wizje są opłacone z góry przez Państwa przed terminem ich wykonania (warunek konieczny).

 1. Termin wniesienia opłaty przelewem na konto firmy współpracującej z UM Dzierzgoń upływa 23.04.2021 r.
 2. Dopuszcza się przeprowadzenie wizji lokalnej przez firmę zewnętrzną. Wykonawca akceptuje opracowanie przez firmę zewnętrzną dokumentacji dotyczącej analizy technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE dla budynku wyłącznie w przypadku, gdy Beneficjent przedstawi taka dokumentację odpowiednio:
  1. dla instalacji fotowoltaicznych: przygotowaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia elektryczne SEP (eksploatacyjne – grupa 1) lub certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii z zakresu systemów fotowoltaicznych,
  2. dla instalacji solarnych: przygotowaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych lub certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii z zakresu słonecznych systemów grzewczych.
   – z zaznaczeniem, iż Wykonawca zweryfikuje poprawność przygotowanej dokumentacji pod kątem spełnienia wymagań technicznych, narzuconych przez regulamin konkursu.
 3. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy skanu analizy technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE, podpisanej przez osoby do tego uprawnione, na adres mailowy: biuro@sun-gallo.pl. W terminie do dnia 15 maja 2021 r. W tytule wiadomości mailowej proszę o wpisanie: Wizja lokalna Gmina Dzierzgoń – Imię i Nazwisko Beneficjenta, adres inwestycji.
 4. Wykonawca ma prawo odrzucić dokumentację wykonaną przez firmę zewnętrzną z powodu niezgodności z wymaganiami konkursu, po wezwaniu do naniesienia wymaganych poprawek. Wezwanie do wymaganych poprawek zostaje przekazane Beneficjentowi na adres mailowy, z którego Beneficjent przekazał Wykonawcy skan analizy technicznej.
 5. Na naniesienie poprawek Beneficjent ma 5 dni od daty wezwania. Beneficjent zobowiązany jest do ponownego przesłania skanu poprawionej dokumentacji, opatrzonej podpisem osoby do tego uprawnionej na adres mailowy Wykonawcy wskazany w pkt. 8.
 6. Dokument potwierdzający przeprowadzenie analizy technicznych możliwości dla montażu instalacji OZE dla budynku wykonanej przez firmę zewnętrzną, który będzie weryfikowany przez Wykonawcę, musi zawierać minimum informacje podane poniżej:
  1. Imię i Nazwisko Beneficjenta,
  2. Adres Inwestycji,
  3. Datę przeprowadzenia wizji lokalnej,
  4. Numer uprawnień, pieczątkę imienną i odręczny podpis osoby posiadającej ww. wymagane uprawnienia,

   W przypadku instalacji fotowoltaicznej dodatkowo:

  5. Roczne zużycie kWh w 2020 roku (wymóg konieczny: wyraźna dokumentacja fotograficzna dokumentu potwierdzającego zużycie),
  6. Powierzchnia użytkowa budynku,
  7. Proponowane miejsce montażu modułów fotowoltaicznych wraz z trasowaniem kabli (preferowana forma graficzna+ długość trasy kablowej; wymóg konieczny: wyraźna dokumentacja fotograficzna tego miejsca),
  8. Informacje nt. dachu (stan techniczny, pokrycie, kąt nachylenia, kierunek spadu itd.),
  9. Informacje nt. instalacji elektrycznej budynku (1F/3F, przekrój kabli itd.; wymóg konieczny: wyraźna dokumentacja fotograficzna rozdzielnicy elektrycznej),
  10. Preferowane miejsce montażu falownika (opis/forma graficzna; wymóg konieczny: wyraźna dokumentacja fotograficzna tego miejsca),
  11. Informacje o wszelkich przeszkodach, kominach itp. wpływających na poprawność działania instalacji fotowoltaicznej (wymóg konieczny: wyraźna dokumentacja fotograficzna przewidywanych przeszkód),
  12. Informacje czy pod wskazanym adresem prowadzona jest działalność gospodarcza,
  13. W przypadku, gdy dany budynek mieszkalny nie posiada rozdzielności energii elektrycznej osobno na cele mieszkaniowe oraz gospodarcze (agroturystyka, działalność gospodarcza, działalność rolnicza), konieczne jest dostarczenie ekspertyzy/audytu elektrycznego budynku mieszkalnego z określeniem rzeczywistego poboru energii elektrycznej dla budynku mieszkalnego. Na podstawie ekspertyzy/audytu zostanie określona moc instalacji fotowoltaicznej.
  14. Klauzulę: Oświadczam, że informacje zawarte w analizie technicznej możliwości dla montażu instalacji fotowoltaicznej oraz złożone w nim oświadczenia Beneficjenta są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, oraz że akceptuje warunki montażu.
   Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn.zm.).

   W przypadku instalacji solarnej dodatkowo:

   1. Roczne zużycie wody w 2020 roku (wymóg konieczny: podanie źródła informacji),
   2. Ilość osób zamieszkujących gospodarstwo domowe,
   3. Powierzchnia użytkowa budynku,
   4. Proponowane miejsce montażu kolektorów słonecznych wraz z trasowaniem kabli (preferowana forma graficzna oraz długość trasy kablowej; wymóg konieczny: wyraźna dokumentacja fotograficzna tego miejsca),
   5. Informacje nt. dachu (stan techniczny, pokrycie, kąt nachylenia, kierunek spadu itd.),
   6. Informacje o wszelkich przeszkodach, kominach itp. wpływających na poprawność działania instalacji solarnej (wymóg konieczny: wyraźna dokumentacja fotograficzna przewidywanych przeszkód).
   7. Informację nt. umiejscowienia zbiornika buforowego, zbiornika cwu (wymóg konieczny: wyraźna dokumentacja fotograficzna tego miejsca wraz ze szkicem pomieszczenia oraz podanymi wymiarami pomieszczenia: szer./dł./wys. pomieszczenia)
   8. Informacje nt. instalacji elektrycznej budynku (1F/3F, przekrój kabli itd.),
   9. Roczne zużycie paliwa na rzecz przygotowania c.w.u (ilość i rodzaj paliwa),
   10. Klauzulę: Oświadczam, że informacje zawarte w analizie technicznej możliwości dla montażu instalacji solarnej oraz złożone w nim oświadczenia Beneficjenta są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, oraz że akceptuje warunki montażu.
    Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn.zm.).

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Do pobrania

Zaloguj się Poprawny CSS!
Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6