Strona główna » projekty unijne » Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń

Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń

Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgonką w Gminie Dzierzgoń
Celem projektu jest zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń. W szczególności to czynna ochrona i restytucja różnorodności gatunkowej i siedliskowej monitoring gatunków i opracowanie oraz wdrożenie programu odtwarzania gatunków i re naturalizacji ekosystemów oraz rewitalizacji siedlisk. Rezultatem będzie uzyskanie lepszego statusu ochrony siedlisk ponadprzeciętnych na tle kraju walorów przyrodniczych i krajobrazowych OCHK Rzeki Dzierzgoń, dzięki temu projekt wpisuje się w istotny sposób w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej i Działania RPO WP 2014-2020, gdyż wsparcie jest skierowane na czynną ochronę przyrody obszaru chronionego. Dzięki temu ograniczona będzie znacząco dalsza degradacja środowiska oraz utrata zasobów różnorodności biologicznej.

  • Kwota projektu: 332.367,56 zł,
  • Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 271.887,42 zł.

Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.11.04.00-22-0014/17-00 z dn. 17.10.2018 r, oraz aneks nr 1 z dnia 30.09.2020

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Metryka wpisu:

Data publikacji - 27 listopada 2020
Ostatnia modyfikacja - 27 listopada 2020

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6