Strona główna » Ogłoszenia » Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Na podstawie uchwały nr XL/415/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Burmistrz Dzierzgonia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu http://bip.dzierzgon.pl i na stronie oficjalnej gminy Dzierzgoń
www.dzierzgon.pl w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu projektu uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji 19 maja 2021 r.
  • Termin zakończenia konsultacji 26 maja 2021 r .

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnego stanowiska można przesłać w terminie do dnia:
26 maja 2021 r.
– na adres: e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl
– na adres: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń
W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej
adres, a nie data stempla pocztowego.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w sprawie: projektu
uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie określenia wzoru wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego.
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Dzierzgoń.

Do pobrania

Metryka wpisu:

Data publikacji - 19 maja 2021
Ostatnia modyfikacja - 19 maja 2021

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6