Strona główna » Ogłoszenia » Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Karta jest przyznawana:
1) rodzicom (rodzicowi) lub małżonkowi rodzica na czas nieokreślony,
2) dziecku
a) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
b) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego albo w szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowanie ukończenie nauki,
c) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wielu powyżej 18 roku życia – na czas trwania orzeczenia
d) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
e) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce.

W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (Gmina Dzierzgoń ul. Plac wolności 1) bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.
Składając wniosek o przyznanie Kart przedstawia się w szczególności:
w przypadku rodzica oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej- oświadczenie o planowanym terminie ukończenie nauki w danej placówce,
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej. Wielodzietne rodziny posiadając KDR mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych w całym kraju.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu?fbclid=IwAR0lC-RqdVl5BXzADLr0-Q_udwBdxO9r-mr_RyTHjy2-ZNj9W2kDADb5R4Q

Metryka wpisu:

Data publikacji - 2 stycznia 2019
Ostatnia modyfikacja - 30 października 2019

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6