Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu

Urząd Miejski w Dzierzgoniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.1 (poziom AA)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Chmielwski.
 • E-mail: grzegorz.chmielewski@dzierzgon.pl
 • Telefon: 552762501

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Dzierzgonia
 • Adres: Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń
  pow. sztumski, woj. pomorskie
 • E-mail: sekretariat@dzierzgon.pl
 • Telefon: 55 276 25 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Placu Wolności.  Do jednego wejścia od Placu Wolności znajduje się podjazd dla wózków. 

Recepcja znajduje się przy wejściu do Urzędu. 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.  W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie recepcji.

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a przed budynkiem 2 miejsca dla klientów Urzędu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie  nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek jest na zewnątrz monitorowany przez 6 kamer.

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim zgłoszeniu potrzeby. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Na parterze budynku znajduje się gabinet burmistrza i sekretarza poprzez którego można załatwić sprawę bez przemieszczania się po piętrach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Metryka wpisu:

Data publikacji - 27 kwietnia 2020
Ostatnia modyfikacja - 27 lipca 2022

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6