Strona główna » Aktualności » OGŁOSZENIE – Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

OGŁOSZENIE – Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

„Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.”

Burmistrz Dzierzgonia – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. 
Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1775 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informacje o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do spisu powszechnego na terenie Gminy Dzierzgoń.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00)
Na terenie Gminy Dzierzgoń liczba rachmistrzów do wyłonienia – 4 osoby

Kandydat na rachmistrza powinien spełnić następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) posiadać umiejętność obsługi komputera i urządzeń przenośnych (tablet)
6) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:
7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
8) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
9) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany
w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b. format pliku – JPG,
c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
• przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
• przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.
Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Rachmistrz spisowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 01 lutego 2021 r do 09 lutego 2021 r.

Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– data urodzenia,
– adresu zamieszkania,
– numeru telefonu,
– adresu email.
2) Oświadczenie zawierające informację o:
a. posiadaniu obywatelstwa polskiego;
b. korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
c. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
d. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
e. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
f. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
g. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
(oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE, osobiście
w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@dzierzgon.pl z dopiskiem: Nabór na rachmistrza spisowego – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela Koordynator Gminny – Agata Pask, tel. 55 276 25 01 w. 26
Uwagi:
Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do pobrania

Metryka wpisu:

Data publikacji - 1 lutego 2021
Ostatnia modyfikacja - 9 lutego 2021

dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik
dziennik

Skip to content
Wróć na początek strony Alt+Shift+0 Przejdź do wyszukiwarki Alt+Shift+1
Przejdź do treści głównej Alt+Shift+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+Shift+3
Przejdź do menu górnego Alt+Shift+4
Przejdź do menu dolnego Alt+Shift+5
Przejdź do mapy serwisu Alt+Shift+6