Dzięki pozyskanym funduszom min wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy świetlice w Żuławce Sztumskiej.
Świetlica teraz jest przyjaznym miejscem dostępnym dla Seniorów w którym Seniorzy otrzymują szereg zaplanowanego wsparcia w tym: warsztaty ruchowe, kulinarne, rozwojowe.
Projekt realizowany w ramach Oś Priorytetowa 6 Integracja,
Działanie 6.2. Usługi Społeczne,
Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społeczny
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.