Biuletyn Informacji Publicznej
StartZadaj pytanieeKartkiStara strona Szukaj
Wiadomości z Polski   |   Wiadomości ze Świata   |   Rozkład PKP   |   Rozkład PKS   |   Rozkład LOT   |   Kursy walut   |   Giełda   |   Lotto   |   Pogoda   |   
WiadomościArchiwum wiadomościOgłoszenia i komunikatyZNANI DZIERZGONIANIEInformacje ogólnePlan miastaAtrakcje turystycznePlan gminyHistoria DzierzgoniaRowerowy Szlak Zamków PowiślaHerb DzierzgoniaBaza noclegowaSzlak Zamków GotyckichOcalić Narodową Spuściznę - Kapliczki PrzydrożneSzlaki rowerowe w okolicach DzierzgoniaGimnazjumZespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w BągarcieSzkoła Podstawowa w BrukuTęczowe Przedszkole w DzierzgoniuDzierzgoński Ośrodek KulturyZdjęciaWładze gminyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza DzierzgoniaReferat FinansowyReferat OrganizacyjnyReferat Techniczno-InwestycyjnyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony ŚrodowiskaUrząd Stanu Cywilnego/ stanowisko ds. działalności gospodarczejReferat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Oświaty, Kultury i ZdrowiaTelefony kontaktoweDane teleadresoweSkład Rady MiejskiejOgłoszenia o sesjachOgłoszenia i sprawozdaniaTerminy dotyczące opłat i podatkówPoradnik klientaZamówienia publiczneEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Regionalny Program OperacyjnyNorweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoAzbestHarmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy DzierzgońUchwałyPodmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy DzierzgońDruki do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Osiągnięte poziomy recyklinguMiejsca zagospodarowania odpadówAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiRejestr Działalności RegulowanejI „ABC o azbeście”II „Azbestowe archiwum”Godziny otwarcia centrum sportowo rekreacyjnegoGodziny otwarcia boiska ORLIKPodstawowe InformacjePodmiotyAktualnościHistoria regionuKontakt

Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia
Drukuj 
Data dodania: 05-11-2015
Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia w okresie od 24 września do 28 października 2015 r.

Referat Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Zakończono budowę dwóch budynków komunalnych przy ul. Spokojnej. Dokonano odbioru końcowego od wykonawcy. Kontrole z Sanepidu i Straży Pożarnej przebiegły pozytywnie. Złożony został wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont drogi osiedlowej w Pachołach. Wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pol-Dróg z Gdańska na kwotę ok.440 tys. zł. W poniedziałek 26 października podpisano umowę z wykonawcą.
Planowany termin zakończenia inwestycji 28 listopada.
3. Zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego do realizacji przebudowy drogi gminnej Morany-Kuksy-Litewki z firmą A.M. Nieruchomości Andrzej Marciniak . Wartość umowy 8 000,00 zł brutto.
4. Zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego do realizacji adaptacji pomieszczeń szkoły przy ul. Traugutta 13 w Dzierzgoniu na Warsztaty Terapii Zajęciowej z firmą Projbud Dariusz Hoffman . Wartość umowy 4 9200,00 zł brutto.
5. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego do realizacji przebudowy drogi gminnej Minięta - Stanowo z firmą MARKBUD Tomasz Hrynkiewicz. Wartość umowy 9717,00 zł brutto.
6. Zawarcie umowy na prowadzenie prac rozbiórkowych budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei z firmą PROJBUD Dariusz Hoffman. Wartość umowy 18 450 brutto.
7. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego do realizacji przebudowy i rozbudowy budynku OSP w Dzierzgoniu z firma DOMINO Piotr Szpejewski. Wartość umowy 8200,00 brutto.
8. Zlecono wykonanie remontu wiat przystankowych w miejscowościach Litewki, Bągart, Nowiec.
9. Wykonano remonty dróg gminnych w miejscowościach, Morany, Kuksy.
10. Realizacja Funduszy Sołeckich w miejscowościach Budzisz, Jasna.
11. Okaszanie działek, placów gminnych, cmentarzy, terenów wokół lokali wyborczych – utrzymanie mienia gminnego.
12. Montaż naprawa oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy Dzierzgoń.
13. Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na ułożenie chodnika w miejscowości Jasna (Fundusz Sołecki 2015 rok). Z przeprowadzonego zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę Firmę ANDYS z Dzierzgonia.
14. Zabezpieczono fontanny na okres zimowy.
15. Podpisano 4 akty notarialne:
a) 3 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na powiększenie nieruchomości: ul. Westerplatte, ul. Odrodzenia i Żuławka Sztumska
b) zniesienie współwłasności – ul. 3 Maja w Dzierzgoniu
16. Przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Bągart dz. nr 587/1 i 587/2
17. Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości:
a) obręb Nowiec – działka Nr 13/22 i 13/25
b) ul. Słoneczna – działka Nr 720/14 i 720/15Wydano 4 decyzje w sprawie podziału nieruchomości
18. Do 30 września przyjmowano wnioski sołectw z zadaniami do realizacji w 2016 r w ramach funduszu sołeckiego.
19. Zawarto 17 umów na dzierżawy na grunty stanowiące własność gminy Dzierzgoń. Dzierżawy dotyczyły pomieszczeń gospodarczych, gruntów pod garaże oraz ogródki warzywne.
20. Szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą – komisja powołana przez Wojewodę Pomorskiego, liczba wniosków gospodarstw rolnych dotkniętych suszą - 43 gospodarstwa, powierzchnia dotknięta klęską ogółem – 732ha, wielkość strat – 870 998,zł, wysokość szkód do 30% w 40 gospodarstwach.
21. W dniu 17.10.2015 r. na terenie parku miejskiego w Dzierzgoniu – Wzgórze Zamkowe odbyła się kolejna cykliczna akcja „Rozświetlone drzewko za makulaturę”. W czasie przedsięwzięcia mieszkańcom gminy Dzierzgoń za przyniesioną makulaturę przekazano sadzonki drzew, krzewów i traw oraz żarówki LED. Zebrano dwa kontenery- ponad 5,5 tony makulatury.
22. Zakończono etap demontażu eternitu na terenie gminy Dzierzgoń w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń – edycja 2015”. Zadanie jest wspierane finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Odpad zostanie przekazany do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
23. W dniu 16.10.b.r. rozpoczęto prace związane z wykonaniem placu zabaw przy Placu Kościuszki w ramach akcji „Podwórko Nivea”.


Dorota Gałucha – Referat SOK - stanowisko ds. oświaty
1. Bieżące rozliczanie przyznanych stypendiów szkolnych. 
2. Bieżące przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
3. Udział w Dniu Edukacji Narodowej w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury – 12.10.2015 r.
4. Sporządzenie informacji dla Komisji Oświaty o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
5. 13.10.2015 r. wizyta w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu i w Szkole Podstawowej w Bruku podsekretarzy stanu Bogdana Dombrowskiego i Juranda Dropa, którzy zaprezentowali uczniom klas IV – VI jak bezpiecznie poruszać się po cyberświecie.
6. Bieżący nadzór nad placówkami oświatowymi.
7. Bieżący nadzór nad dowozami szkolnymi.

Referat Finansowy
W okresie międzysesyjnym w zakresie spraw budżetowych podjęłam Zarządzenia w sprawie:
I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków:
1. Zarządzenie nr 196/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy :
Z rezerwy celowej przeznacza się kwotę 52.818 zł na zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 " Drogi publiczne gminne" o kwotę 44.618 zł na opracowanie dokumentacji projektowych do realizacji przebudowy dróg gminnych oraz w rozdziale 75412 " Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 8.200 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP w Dzierzgoniu.
Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 18.450 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na przeprowadzenie prac rozbiórkowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierzgoniu przy ul. Okrzei 9.
Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 751 " Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" o kwotę 15.436 zł dokonano na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-580-3/15 z dnia 11.09.2015 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 22.000 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.206.2015.MSz z dnia 18.09.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2. Zarządzenie nr 204/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy :
Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 794.700 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego:
nr FB-I.3111.59.2015.MSz4 z dnia 28.09.2015 r. o kwotę 780.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi - 3%,
nr FB-I.3111.226.2015.AZ z dnia 29.09.2015 r. o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.
FB-I.3111.38.2015.MSz2 z dnia 28.09.2015 r. o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

3. Zarządzenie nr 214/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy :
Z rezerwy celowej przeznacza się kwotę 84.581 zł na zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w rozdziale 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na prace adaptacyjne i modernizacyjne nieruchomości na Warsztaty terapii Zajęciowej.
Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 2.600 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 5.299 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.6.4.2015.MS.kor z dnia 09.10.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r.

4. Zarządzenie nr 220/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy :

010 " Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 232.000 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.70.4.2015.MŻ z dnia 21.10.2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2015 r.,
751 " Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" o kwotę 16.080 zł dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku z dnia 19 października 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
801 " Oświata i wychowanie" o kwotę 3.811 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.211.2015.MS z dnia 19.10.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych- zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - " Książki naszych marzeń",
852 " Pomoc społeczna" o kwotę 173.200 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr :
FB-I.3111.238.2015.MSz z dnia 15.10.2015 r. o kwotę 9.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
FB-I.3111.236.2015.MSz z dnia 21.10.2015 r. o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
FB-I.3111.237.2015.MSz z dnia 13.10.2015 r. o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

FB-I.3111.235.2015.MSz z dnia 13.10.2015 r. o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Umorzenia podatków i należności cywilnoprawnych – nie było

III. Zarządzenie nr 218/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 79a ustawy o systemie oświaty.
IV. Zarządzenie nr 226/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dzierzgoń za III kwartał 2015 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

V. Sprawozdawczość budżetowa za III kwartał 2015 roku,

VI. Kontrola w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Dzierzgoniu w zakresie wykorzystania dotacji celowej z budżetu gminy.


Dzierzgoński Ośrodek Kultury
1. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach tanecznych w DOK wzięli udział w konkursie tanecznym "I Przegląd Formacji Tanecznych o Puchar Burmistrza Zalewa MIXED STYLE". Organizatorem wydarzenia było Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie. Nasi młodzi Dzierzgoniacy zajęli oczywiście zaszczytne miejsca w konkursie:
Formacja ALIGATOR II miejsce
Formacja MALI GIGANCI I miejsce
soliści:
OLIWIER DOWNAROWICZ III miejsce
WERONIKA KOWALSKA I miejsce
OLIWIA JANKIEWICZ V miejsce

2. Dzień Edukacji Narodowej. Przyjęcie dla dyrektorów i nagrodzonych nauczycieli placówek oświaty naszej gminy. Odbyło się wręczenie nagród, poczęstunek oraz część artystyczna.
3. Pierwsze spotkanie wolontariuszy WOŚP. DOK będzie organizatorem wydarzenia w Dzierzgoniu, łączy pod sobą kilka wsi (Mikolajki Pomorskie, Nowiny, Stanowo). Pierwsze spotkanie zgromadziło 58 wolontariuszy. Na kolejnym (23 października) wolontariuszy było już ok 80.
4. W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu odbył III Rodzinny Turniej Gier Planszowych, który tym samym był podsumowaniem projektu „Twój Pomysł Na kulturę”. Tym razem uczestnicy grali w Superfarmera.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015

5. "Święto Pieczonego Ziemniaka", impreza na Wzgórzu Zamkowym w sobotnie przedpołudnie, jako współpraca z wydarzeniem "Drzewko za makulaturę". Każdy uczestnik mógł sam usmażyć darmową kiełbaskę, jabłko, upiec ziemniaka, napic się gorącej herbaty owocowej. Dzieci miały do dyspozycji gry i malowanki. Impreza miała na celu promocję ośrodka i przede wszystkim zgromadzić mieszkańców i dać im możliwość spędzenia wspólnie czasu, integracji.
6. "Pola Nadziei", impreza organizowana przez Fundację Dar Serca w Sztumie w SCK. DOK promował swoje zajęcia i pomagał w organizacji wydarzenia. Towarzyszyły nam dwie dziewczynki z Wytwórni Kultury, które chodziły na szczudłach.
7. Wernisaż wystawy "Pomalujmy co się da". Projekt "Pomalujmy co się da" to warsztaty zdobnictwa artystycznego realizowane przez panią Małgorzatę Krause w jej Artystycznej 4. Przystani w Dzierzgoniu. Projekt jest realizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 jako jeden z kilku zwycięzców w konkursie na inicjatywy lokalne "Twój pomysł na kulturę!" - projekt prowadzony przez DOK. W warsztatach udział biorą mieszkańcy naszej społeczności w różnym wieku. Przy wspólnym stole, piękne zdobienia na szkle czy drewnie, wykonują dzieci i dorośli. Tematyka zdobień jest dowolna jak kolorowy świat! Pojawia się jednak wiele motywów rodzimej powiślańskiej kultury. Wernisaż jest miejscem gdzie uczestnicy zaprezentują swoje prace.
8. Zaduszki jazzowe w Wytwórni Kultury Bo-Tak. Projekt dofinansowano z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 "Twój pomysł na Kulturę" realizowanego przez DOK.
9. Tyle wydarzeń. Na co dzień odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, fitness, Klub Seniora, zajęcia w bibliotece.

726 raz(y) oglądano.
W górę
Wiadomości
28-04-2017
Akcja posesja
Drodzy Mieszkańcy!W związku z licznymi zgłoszeniami od Policji, Straży Pożarnej i Zespołów Ratownictwa Medycznego dotyczącymi złego lub braku oznakowania nieruchomości numerem porządkowym, Burmistrz Dzierzgonia w trosce o zapewnienie jak najskuteczniejszej reakcji służb ratunkowych ponawia akcję Straży Miejskiej, która w asyście Policji i pracownika Urzędu Miejskiego podejmie działania w kierunku wykrycia oraz ukarania karą grzywny zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń właścicieli, administratorów, dozorców, użytkowników posesji, którzy nie dopełnili obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu, albo nie utrzymali w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.Straż Miejska w Dzierzgoniu informuje również, że od maja na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń zostaną przeprowadzane kontrole miejsc publicznych oraz terenów posesji prywatnych pod kątem utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Zgodnie z art. 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 117 Kodeks Wykroczeń.Za oba powyższe wykroczenia grozi kara grzywny w kwocie 100 zł.
czytaj więcej...
28-04-2017
Grafik funkcjonowania ZGKIM i RPWiK
Przedstawiamy grafik funkcjonowania RPWiK i ZGKiM podczas majówki.
czytaj więcej...
28-04-2017
Podziękowania MOPS
Dyrektor Miejskiego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu wraz z pracownikami składają serdeczne podziękowania uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II – członkom Klubu Młodzieżowych Wolontariuszy oraz ich opiekunowi Panu Dariuszowi Browarczykowi za przeprowadzenie w dniu 01.04.2017 r. po raz 24 Świątecznej Zbiórce Żywności „Wielkanocny Dar Serca”. Dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy, a także dzięki ofiarności mieszkańców zebrano ok. 200 kg artykułów spożywczych, które zostały przekazane osobom potrzebującym. Szczególne słowa uznania i wdzięczności za okazaną pomoc oraz za umożliwienie przeprowadzenia akcji kierujemy do kierownictwa i personelu sklepów: „Lewiatan” i „Dino”. Serdeczne podziękowania kierujemy do niezawodnych darczyńców, którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy i przyłączyli się do naszej akcji.  
czytaj więcej...
26-04-2017
Nieczynny plac zabaw
Informujemy, że ze względu na zły stan techniczny urządzeń na placu zabaw na ulicy Zawadzkiego Gmina Dzierzgoń podjęła decyzję o jego likwidacji. Urządzenia nie nadawały się do dalszego użytkowania przez dzieci. To trudna decyzja, lecz działania takie były konieczne, aby nikomu niestała się krzywda. Gmina planuje ponowne zagospodarowaniem tego terenu pod miejsce rekreacyjne. Tym samym zapraszamy Państwa do korzystania z Placu zabaw NIVEA na pl. Kościuszki oraz na otwarcie placu rekreacyjno-sportowego na ul. Wojska Polskiego, które odbędzie się w sobotę (29.04) o godz. 14:00.
czytaj więcej...
24-04-2017
MAJÓWKA 2017
Otwarcie placu rekreacyjno-sportowego 29 kwietnia, start: godz. 14:00 ul. Wojska Polskiego Majówka na Wzgórzu Zamkowym 02 maja, start: godz. 16:00 Święto Konstytucji 3 Maja 11:30 - Uroczysta Msza Św. w kościele parafialnym 12:30 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej
czytaj więcej...

Kalendarz

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copytright © 2008 Gmina Dzierzgoń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licznik odwiedzin: 1146478
webmasters: K.S. & S.R.