Biuletyn Informacji Publicznej
StartZadaj pytanieeKartkiStara strona Szukaj
Wiadomości z Polski   |   Wiadomości ze Świata   |   Rozkład PKP   |   Rozkład PKS   |   Rozkład LOT   |   Kursy walut   |   Giełda   |   Lotto   |   Pogoda   |   
WiadomościArchiwum wiadomościOgłoszenia i komunikatyZNANI DZIERZGONIANIEInformacje ogólnePlan miastaAtrakcje turystycznePlan gminyHistoria DzierzgoniaRowerowy Szlak Zamków PowiślaHerb DzierzgoniaBaza noclegowaSzlak Zamków GotyckichOcalić Narodową Spuściznę - Kapliczki PrzydrożneSzlaki rowerowe w okolicach DzierzgoniaGimnazjumZespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w BągarcieSzkoła Podstawowa w BrukuTęczowe Przedszkole w DzierzgoniuDzierzgoński Ośrodek KulturyZdjęciaWładze gminyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza DzierzgoniaReferat FinansowyReferat OrganizacyjnyReferat Techniczno-InwestycyjnyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony ŚrodowiskaUrząd Stanu Cywilnego/ stanowisko ds. działalności gospodarczejReferat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Oświaty, Kultury i ZdrowiaTelefony kontaktoweDane teleadresoweSkład Rady MiejskiejOgłoszenia o sesjachOgłoszenia i sprawozdaniaTerminy dotyczące opłat i podatkówPoradnik klientaZamówienia publiczneEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Regionalny Program OperacyjnyNorweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - PSZOKRemont Pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania Infrastruktura Domów KulturyRemont zewnętrznej połaci dachu na Dzierzgońskim Ośrodku KulturyUtworzenie i wyposażenie placówki Senior + dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020, Edycja 2017"Wzmacniamy gminne przedszkola" - cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości przedszkolnej w Gminie DzierzgońAzbestHarmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy DzierzgońUchwałyPodmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy DzierzgońDruki do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Osiągnięte poziomy recyklinguMiejsca zagospodarowania odpadówAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiRejestr Działalności RegulowanejI „ABC o azbeście”II „Azbestowe archiwum”Godziny otwarcia centrum sportowo rekreacyjnegoGodziny otwarcia boiska ORLIKPodstawowe InformacjePodmiotyAktualnościHistoria regionuKontakt

Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia
Drukuj 
Data dodania: 05-11-2015
Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia w okresie od 24 września do 28 października 2015 r.

Referat Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Zakończono budowę dwóch budynków komunalnych przy ul. Spokojnej. Dokonano odbioru końcowego od wykonawcy. Kontrole z Sanepidu i Straży Pożarnej przebiegły pozytywnie. Złożony został wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont drogi osiedlowej w Pachołach. Wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pol-Dróg z Gdańska na kwotę ok.440 tys. zł. W poniedziałek 26 października podpisano umowę z wykonawcą.
Planowany termin zakończenia inwestycji 28 listopada.
3. Zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego do realizacji przebudowy drogi gminnej Morany-Kuksy-Litewki z firmą A.M. Nieruchomości Andrzej Marciniak . Wartość umowy 8 000,00 zł brutto.
4. Zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego do realizacji adaptacji pomieszczeń szkoły przy ul. Traugutta 13 w Dzierzgoniu na Warsztaty Terapii Zajęciowej z firmą Projbud Dariusz Hoffman . Wartość umowy 4 9200,00 zł brutto.
5. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego do realizacji przebudowy drogi gminnej Minięta - Stanowo z firmą MARKBUD Tomasz Hrynkiewicz. Wartość umowy 9717,00 zł brutto.
6. Zawarcie umowy na prowadzenie prac rozbiórkowych budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei z firmą PROJBUD Dariusz Hoffman. Wartość umowy 18 450 brutto.
7. Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego do realizacji przebudowy i rozbudowy budynku OSP w Dzierzgoniu z firma DOMINO Piotr Szpejewski. Wartość umowy 8200,00 brutto.
8. Zlecono wykonanie remontu wiat przystankowych w miejscowościach Litewki, Bągart, Nowiec.
9. Wykonano remonty dróg gminnych w miejscowościach, Morany, Kuksy.
10. Realizacja Funduszy Sołeckich w miejscowościach Budzisz, Jasna.
11. Okaszanie działek, placów gminnych, cmentarzy, terenów wokół lokali wyborczych – utrzymanie mienia gminnego.
12. Montaż naprawa oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy Dzierzgoń.
13. Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na ułożenie chodnika w miejscowości Jasna (Fundusz Sołecki 2015 rok). Z przeprowadzonego zapytania cenowego wyłoniono wykonawcę Firmę ANDYS z Dzierzgonia.
14. Zabezpieczono fontanny na okres zimowy.
15. Podpisano 4 akty notarialne:
a) 3 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na powiększenie nieruchomości: ul. Westerplatte, ul. Odrodzenia i Żuławka Sztumska
b) zniesienie współwłasności – ul. 3 Maja w Dzierzgoniu
16. Przeprowadzono przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Bągart dz. nr 587/1 i 587/2
17. Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości:
a) obręb Nowiec – działka Nr 13/22 i 13/25
b) ul. Słoneczna – działka Nr 720/14 i 720/15Wydano 4 decyzje w sprawie podziału nieruchomości
18. Do 30 września przyjmowano wnioski sołectw z zadaniami do realizacji w 2016 r w ramach funduszu sołeckiego.
19. Zawarto 17 umów na dzierżawy na grunty stanowiące własność gminy Dzierzgoń. Dzierżawy dotyczyły pomieszczeń gospodarczych, gruntów pod garaże oraz ogródki warzywne.
20. Szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą – komisja powołana przez Wojewodę Pomorskiego, liczba wniosków gospodarstw rolnych dotkniętych suszą - 43 gospodarstwa, powierzchnia dotknięta klęską ogółem – 732ha, wielkość strat – 870 998,zł, wysokość szkód do 30% w 40 gospodarstwach.
21. W dniu 17.10.2015 r. na terenie parku miejskiego w Dzierzgoniu – Wzgórze Zamkowe odbyła się kolejna cykliczna akcja „Rozświetlone drzewko za makulaturę”. W czasie przedsięwzięcia mieszkańcom gminy Dzierzgoń za przyniesioną makulaturę przekazano sadzonki drzew, krzewów i traw oraz żarówki LED. Zebrano dwa kontenery- ponad 5,5 tony makulatury.
22. Zakończono etap demontażu eternitu na terenie gminy Dzierzgoń w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń – edycja 2015”. Zadanie jest wspierane finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Odpad zostanie przekazany do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.
23. W dniu 16.10.b.r. rozpoczęto prace związane z wykonaniem placu zabaw przy Placu Kościuszki w ramach akcji „Podwórko Nivea”.


Dorota Gałucha – Referat SOK - stanowisko ds. oświaty
1. Bieżące rozliczanie przyznanych stypendiów szkolnych. 
2. Bieżące przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
3. Udział w Dniu Edukacji Narodowej w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury – 12.10.2015 r.
4. Sporządzenie informacji dla Komisji Oświaty o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
5. 13.10.2015 r. wizyta w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu i w Szkole Podstawowej w Bruku podsekretarzy stanu Bogdana Dombrowskiego i Juranda Dropa, którzy zaprezentowali uczniom klas IV – VI jak bezpiecznie poruszać się po cyberświecie.
6. Bieżący nadzór nad placówkami oświatowymi.
7. Bieżący nadzór nad dowozami szkolnymi.

Referat Finansowy
W okresie międzysesyjnym w zakresie spraw budżetowych podjęłam Zarządzenia w sprawie:
I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków:
1. Zarządzenie nr 196/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy :
Z rezerwy celowej przeznacza się kwotę 52.818 zł na zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 " Drogi publiczne gminne" o kwotę 44.618 zł na opracowanie dokumentacji projektowych do realizacji przebudowy dróg gminnych oraz w rozdziale 75412 " Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 8.200 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP w Dzierzgoniu.
Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 18.450 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na przeprowadzenie prac rozbiórkowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierzgoniu przy ul. Okrzei 9.
Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 751 " Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" o kwotę 15.436 zł dokonano na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku nr DGD-580-3/15 z dnia 11.09.2015 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 22.000 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.206.2015.MSz z dnia 18.09.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2. Zarządzenie nr 204/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy :
Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 794.700 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego:
nr FB-I.3111.59.2015.MSz4 z dnia 28.09.2015 r. o kwotę 780.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi - 3%,
nr FB-I.3111.226.2015.AZ z dnia 29.09.2015 r. o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.
FB-I.3111.38.2015.MSz2 z dnia 28.09.2015 r. o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

3. Zarządzenie nr 214/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy :
Z rezerwy celowej przeznacza się kwotę 84.581 zł na zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w rozdziale 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na prace adaptacyjne i modernizacyjne nieruchomości na Warsztaty terapii Zajęciowej.
Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 2.600 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 852 " Pomoc społeczna" o kwotę 5.299 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.6.4.2015.MS.kor z dnia 09.10.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r.

4. Zarządzenie nr 220/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy :

010 " Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 232.000 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.70.4.2015.MŻ z dnia 21.10.2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2015 r.,
751 " Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" o kwotę 16.080 zł dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku z dnia 19 października 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
801 " Oświata i wychowanie" o kwotę 3.811 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.211.2015.MS z dnia 19.10.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych- zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - " Książki naszych marzeń",
852 " Pomoc społeczna" o kwotę 173.200 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr :
FB-I.3111.238.2015.MSz z dnia 15.10.2015 r. o kwotę 9.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
FB-I.3111.236.2015.MSz z dnia 21.10.2015 r. o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
FB-I.3111.237.2015.MSz z dnia 13.10.2015 r. o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

FB-I.3111.235.2015.MSz z dnia 13.10.2015 r. o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

II. Umorzenia podatków i należności cywilnoprawnych – nie było

III. Zarządzenie nr 218/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 79a ustawy o systemie oświaty.
IV. Zarządzenie nr 226/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dzierzgoń za III kwartał 2015 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

V. Sprawozdawczość budżetowa za III kwartał 2015 roku,

VI. Kontrola w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Dzierzgoniu w zakresie wykorzystania dotacji celowej z budżetu gminy.


Dzierzgoński Ośrodek Kultury
1. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach tanecznych w DOK wzięli udział w konkursie tanecznym "I Przegląd Formacji Tanecznych o Puchar Burmistrza Zalewa MIXED STYLE". Organizatorem wydarzenia było Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie. Nasi młodzi Dzierzgoniacy zajęli oczywiście zaszczytne miejsca w konkursie:
Formacja ALIGATOR II miejsce
Formacja MALI GIGANCI I miejsce
soliści:
OLIWIER DOWNAROWICZ III miejsce
WERONIKA KOWALSKA I miejsce
OLIWIA JANKIEWICZ V miejsce

2. Dzień Edukacji Narodowej. Przyjęcie dla dyrektorów i nagrodzonych nauczycieli placówek oświaty naszej gminy. Odbyło się wręczenie nagród, poczęstunek oraz część artystyczna.
3. Pierwsze spotkanie wolontariuszy WOŚP. DOK będzie organizatorem wydarzenia w Dzierzgoniu, łączy pod sobą kilka wsi (Mikolajki Pomorskie, Nowiny, Stanowo). Pierwsze spotkanie zgromadziło 58 wolontariuszy. Na kolejnym (23 października) wolontariuszy było już ok 80.
4. W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu odbył III Rodzinny Turniej Gier Planszowych, który tym samym był podsumowaniem projektu „Twój Pomysł Na kulturę”. Tym razem uczestnicy grali w Superfarmera.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015

5. "Święto Pieczonego Ziemniaka", impreza na Wzgórzu Zamkowym w sobotnie przedpołudnie, jako współpraca z wydarzeniem "Drzewko za makulaturę". Każdy uczestnik mógł sam usmażyć darmową kiełbaskę, jabłko, upiec ziemniaka, napic się gorącej herbaty owocowej. Dzieci miały do dyspozycji gry i malowanki. Impreza miała na celu promocję ośrodka i przede wszystkim zgromadzić mieszkańców i dać im możliwość spędzenia wspólnie czasu, integracji.
6. "Pola Nadziei", impreza organizowana przez Fundację Dar Serca w Sztumie w SCK. DOK promował swoje zajęcia i pomagał w organizacji wydarzenia. Towarzyszyły nam dwie dziewczynki z Wytwórni Kultury, które chodziły na szczudłach.
7. Wernisaż wystawy "Pomalujmy co się da". Projekt "Pomalujmy co się da" to warsztaty zdobnictwa artystycznego realizowane przez panią Małgorzatę Krause w jej Artystycznej 4. Przystani w Dzierzgoniu. Projekt jest realizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 jako jeden z kilku zwycięzców w konkursie na inicjatywy lokalne "Twój pomysł na kulturę!" - projekt prowadzony przez DOK. W warsztatach udział biorą mieszkańcy naszej społeczności w różnym wieku. Przy wspólnym stole, piękne zdobienia na szkle czy drewnie, wykonują dzieci i dorośli. Tematyka zdobień jest dowolna jak kolorowy świat! Pojawia się jednak wiele motywów rodzimej powiślańskiej kultury. Wernisaż jest miejscem gdzie uczestnicy zaprezentują swoje prace.
8. Zaduszki jazzowe w Wytwórni Kultury Bo-Tak. Projekt dofinansowano z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 "Twój pomysł na Kulturę" realizowanego przez DOK.
9. Tyle wydarzeń. Na co dzień odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, fitness, Klub Seniora, zajęcia w bibliotece.

897 raz(y) oglądano.
W górę
Wiadomości
18-08-2017
Prośba o wsparcie!
Gmina Sulęczyno zwraca się do Państwa – Ludzi dobrej woli oraz instytucji z ogromną prośbą o pomoc finansową, która zostanie przeznaczona na usuwanie skutków nawałnicy, która spustoszyła naszą Gminę w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.Wpłaty można przekazywać na wyodrębnione konto bankowe nr: 26 8324 0001 0041 1981 2000 0280 z dopiskiem „Pomoc po nawałnicy”Z góry bardzo dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie. Bernard GruczaWójt Gminy Sulęczyno
czytaj więcej...
18-08-2017
Prognoza zagrożeń pogodowych na weekend
Przedstawiamy Państwu mapę zagrożeń pogodowych na najbliższe dni. Jak podaje Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej najbliższy weekend zapowiada się dość spokojnie. Tylko z piątku na sobotę istnieje możliwość wystąpienia burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h, lokalnie także grad. Tu ustanowiono pierwszy (najlżejszy) stopień zagrożenia. Prosimy o bieżące monitorowanie map pogodowych. http://pogodynka.pl/przewidywanie
czytaj więcej...
18-08-2017
Jak się chronić podczas BURZY?
17-08-2017
Smaki Dziejów
Już jutro zapraszamy na kolejne warsztaty kulinarne w ramach projektu „Smaki dziejów”. Warsztaty odbędą się o godzinie 12:00 w sali widowiskowej DOK. Wspólnie ugotujemy dwie potrawy narodowe pochodzące z kuchni Polskiej oraz Ukraińskiej. Smacznie zapraszamy :)Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — Kultura Dostępna 2017.
czytaj więcej...
17-08-2017
Opóźnienia w odbiorze odpadów
Drodzy Mieszkańcy.W imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informujemy Państwa, że w związku z awarią samochodu śmieciarki, termin odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Dzierzgoń może ulec wydłużeniu.ZGKiM poczynił już kroki, aby ta sytuacja była jak najmniej dla Państwa uciążliwa.W razie pytań prosimy o kontakt tel. 55 276 25 62Przepraszamy za zaistniałą sytuację.
czytaj więcej...

Kalendarz

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copytright © 2008 Gmina Dzierzgoń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licznik odwiedzin: 1239693
webmasters: K.S. & S.R.