Biuletyn Informacji Publicznej
StartZadaj pytanieeKartkiStara strona Szukaj
Wiadomości z Polski   |   Wiadomości ze Świata   |   Rozkład PKP   |   Rozkład PKS   |   Rozkład LOT   |   Kursy walut   |   Giełda   |   Lotto   |   Pogoda   |   
WiadomościArchiwum wiadomościOgłoszenia i komunikatyZNANI DZIERZGONIANIEInformacje ogólnePlan miastaAtrakcje turystycznePlan gminyHistoria DzierzgoniaRowerowy Szlak Zamków PowiślaHerb DzierzgoniaBaza noclegowaSzlak Zamków GotyckichOcalić Narodową Spuściznę - Kapliczki PrzydrożneSzlaki rowerowe w okolicach DzierzgoniaGimnazjumZespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w DzierzgoniuSzkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w BągarcieSzkoła Podstawowa w BrukuTęczowe Przedszkole w DzierzgoniuDzierzgoński Ośrodek KulturyZdjęciaWładze gminyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza DzierzgoniaReferat FinansowyReferat OrganizacyjnyReferat Techniczno-InwestycyjnyInformacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia 2016Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony ŚrodowiskaUrząd Stanu Cywilnego/ stanowisko ds. działalności gospodarczejReferat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Oświaty, Kultury i ZdrowiaTelefony kontaktoweDane teleadresoweSkład Rady MiejskiejOgłoszenia o sesjachOgłoszenia i sprawozdaniaTerminy dotyczące opłat i podatkówPoradnik klientaZamówienia publiczneEuropejski Fundusz SpołecznyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Regionalny Program OperacyjnyNorweski Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoAzbestHarmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy DzierzgońUchwałyPodmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Gminy DzierzgońDruki do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Osiągnięte poziomy recyklinguMiejsca zagospodarowania odpadówAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymiRejestr Działalności RegulowanejI „ABC o azbeście”II „Azbestowe archiwum”Godziny otwarcia centrum sportowo rekreacyjnegoGodziny otwarcia boiska ORLIKPodstawowe InformacjePodmiotyAktualnościHistoria regionuKontakt

Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia
Drukuj 
Data dodania: 05-11-2015
Informacja z międzysesyjnej pracy Burmistrza Dzierzgonia w okresie od 28 sierpnia do 23 września 2015 r.

Referat Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Wytypowanie dwóch dróg przeznaczonych do remontu – droga Minięta Stanowo oraz droga Morany, Kuksy, Litewki – na które Gmina Dzierzgoń będzie próbowała pozyskać środki pozabudżetowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z powyższym wystąpiono z zapytaniem ofertowym o koszty sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem szacującym koszty poszczególnych przedsięwzięć. Wyłonienie Wykonawcy nastąpi dnia 25.09.2015r.
2. Podjęcie działań w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę OSP w Dzierzgoniu. Termin składania wniosków - do 23.09.2015 r..
3. Spotkanie z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie przejęcia drogi
w Pachołach oraz możliwości otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej na remont tej drogi w wys. 500 tys. zł . Wnioski zostały złożone, podpisanie aktu nastąpi w przyszłym tygodniu.
4. Spotkanie z Prezesem Firmy ECO Malbork, w sprawie negocjacji cen na dostawę energii cieplnej.
5. Zbieranie wniosków o oszacowanie szkód w związku z suszą w celu przekazania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
6. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego świetlicy wiejskiej w Jeziornie (zakres rzeczowy) – stwierdzono poprawną realizację projektu.
7. Zbliża się ku końcowi realizacja inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków komunalnych w Dzierzgoniu - zgodnie z umową z Wykonawcą robót (firma RODŁO z Kwidzyna) obiekty winne zostać przekazane do odbioru z dniem 30.09.2015r.
8. Realizowane są prace budowlane związane z budową sieci wodociągowo- kanalizacyjnej– ul. Pogodna, os. Krasickiego, miejscowość Nowiny, w ramach rozszerzenia operacji związanej ze budową Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzgoniu współfinansowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zakończenie rzeczowe zadania- 30.09.20105r., rozliczenie finansowe (złożenie wniosku o płatność) w październiku 2015r.;
9. Spotkanie z pracownikami Stowarzyszenia w Koniecwałdzie, w celu doprecyzowania wymagań dla pomieszczeń remontowanych w budynku szkoły na ul. Traugutta pod katem utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.
10. Referat Techniczno – Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu w zakresie gospodarki odpadowej i ochrony środowiska prowadził bieżące czynności administracyjne związane z dokonywaniem oględzin terenowych, wydawaniem zezwoleń, zaświadczeń oraz decyzji.
11.  Realizacja spraw bieżących (wydawanie zaświadczeń, decyzji administracyjnych, decyzji podziałowych, spraw mieszkaniowych).
12. Wystąpiono z wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o wpisanie na listę Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Pomorskiego na lata 2015 - 2018, dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych, związanych z budową obiektów sportowych na terenie miasta Dzierzgoń.
- obiekt lekkoatletyczny – wariant 200m, zlokalizowany w Dzierzgoniu przy ul. Żurawiej,
w bardzo bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i Klubu Sportowego,
- obiekt lekkoatletyczny – wariant z bieżnią prostą, zlokalizowany w Dzierzgoniu przy
ul. Zawadzkiego, w bardzo bliskim sąsiedztwie Gimnazjum, przy kompleksie sportowym Orlik.

Referat Spraw Społecznych, Obywatelskich, Kultury i Zdrowia
1. 15 września upłynął termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wpłynęło około 450 wniosków. Szacunkowa kwota przyznanych stypendiów na I półrocze 2015/2016 roku to około 240.000,00 zł.
2. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Do dnia dzisiejszego wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę 53.000,00 zł.
3. Bieżący nadzór nad dowozami szkolnymi.
4. Gmina dofinansowała kwotą 17.000,00 zł zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych – zestaw ratowniczy „Holmatro” dla OSP Dzierzgoń. Całkowita wartość sprzętu to 52.000,00 zł. Pozostała kwota została przekazana OSP z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Posiadany dotychczas zestaw, po przeglądzie, przekazany zostanie do OSP Żuławka Sztumska.
5. Rozpoczęcie opracowywania - budżetu na rok 2016 - dla jednostek OSP gminy Dzierzgoń.

Referat Finansowy
W okresie międzysesyjnym w zakresie spraw budżetowych podjęłam Zarządzenia w sprawie:
1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków: Zarządzenie nr 184/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy :
dział 751, rozdział „ 75110 „ Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” – 12.480 zł dotacja celowa na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum. w dniu 06 września.
Z rezerwy celowej przeznaczono środki (kwota 3.690 zł) na zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w rozdziale 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji adaptacji i modernizacji nieruchomości na Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę 7.000 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 80195 " Pozostała działalność" na opracowanie "Strategii Rozwoju Oświaty" .
2. Kontrole wykonywane zgodnie z planem kontroli (Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 27 maja 2015 roku) w jednostkach organizacyjnych gminy i jednostkach nadzorowanych oraz w stowarzyszeniach. Realizowany jest II etap kontroli w Posterunku Policji w Dzierzgoniu. (10.000 zł na remont i wyposażenie z budżetu gminy Dzierzgoń w 2014 roku).
3. Umorzenia podatków i należności cywilnoprawnych w załączeniu.
4. Zarządzenie nr 187/2015 z dnia 04 września 2015 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem budżetu gminy Dzierzgoń na 2016 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Dzierzgoń na rok 2016 i lata następne.
Przekazano pisma do jednostek organizacyjnych i dla radnych.

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
1. Od 7 – 12 września 2015 r. W Miniętach odbyły się warsztaty wikliniarskie.
2. 13 września 2015 r. DOK był współorganizatorem Dożynek Gminnych w Bągarcie.
3. Cyklicznie - według harmonogramu odbywały się zajęcia: plastyczne, kulinarne, terenowe, muzyczne, taneczne, fitness dla seniorów i młodzieży.
4. Biblioteka Publiczna 4 września 2015 r. włączyła się w akcję Narodowe Czytanie,
w tym roku czytana była "Lalka" Bolesława Prusa. Odbywały się również zajęcia cykliczne w bibliotece: gry planszowe, zajęcia komputerowe, prowadzenie zajęć w kąciku malucha.

616 raz(y) oglądano.
W górę
Wiadomości
28-04-2017
Akcja posesja
Drodzy Mieszkańcy!W związku z licznymi zgłoszeniami od Policji, Straży Pożarnej i Zespołów Ratownictwa Medycznego dotyczącymi złego lub braku oznakowania nieruchomości numerem porządkowym, Burmistrz Dzierzgonia w trosce o zapewnienie jak najskuteczniejszej reakcji służb ratunkowych ponawia akcję Straży Miejskiej, która w asyście Policji i pracownika Urzędu Miejskiego podejmie działania w kierunku wykrycia oraz ukarania karą grzywny zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń właścicieli, administratorów, dozorców, użytkowników posesji, którzy nie dopełnili obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu, albo nie utrzymali w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.Straż Miejska w Dzierzgoniu informuje również, że od maja na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń zostaną przeprowadzane kontrole miejsc publicznych oraz terenów posesji prywatnych pod kątem utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Zgodnie z art. 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 117 Kodeks Wykroczeń.Za oba powyższe wykroczenia grozi kara grzywny w kwocie 100 zł.
czytaj więcej...
28-04-2017
Grafik funkcjonowania ZGKIM i RPWiK
Przedstawiamy grafik funkcjonowania RPWiK i ZGKiM podczas majówki.
czytaj więcej...
28-04-2017
Podziękowania MOPS
Dyrektor Miejskiego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu wraz z pracownikami składają serdeczne podziękowania uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II – członkom Klubu Młodzieżowych Wolontariuszy oraz ich opiekunowi Panu Dariuszowi Browarczykowi za przeprowadzenie w dniu 01.04.2017 r. po raz 24 Świątecznej Zbiórce Żywności „Wielkanocny Dar Serca”. Dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy, a także dzięki ofiarności mieszkańców zebrano ok. 200 kg artykułów spożywczych, które zostały przekazane osobom potrzebującym. Szczególne słowa uznania i wdzięczności za okazaną pomoc oraz za umożliwienie przeprowadzenia akcji kierujemy do kierownictwa i personelu sklepów: „Lewiatan” i „Dino”. Serdeczne podziękowania kierujemy do niezawodnych darczyńców, którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy i przyłączyli się do naszej akcji.  
czytaj więcej...
26-04-2017
Nieczynny plac zabaw
Informujemy, że ze względu na zły stan techniczny urządzeń na placu zabaw na ulicy Zawadzkiego Gmina Dzierzgoń podjęła decyzję o jego likwidacji. Urządzenia nie nadawały się do dalszego użytkowania przez dzieci. To trudna decyzja, lecz działania takie były konieczne, aby nikomu niestała się krzywda. Gmina planuje ponowne zagospodarowaniem tego terenu pod miejsce rekreacyjne. Tym samym zapraszamy Państwa do korzystania z Placu zabaw NIVEA na pl. Kościuszki oraz na otwarcie placu rekreacyjno-sportowego na ul. Wojska Polskiego, które odbędzie się w sobotę (29.04) o godz. 14:00.
czytaj więcej...
24-04-2017
MAJÓWKA 2017
Otwarcie placu rekreacyjno-sportowego 29 kwietnia, start: godz. 14:00 ul. Wojska Polskiego Majówka na Wzgórzu Zamkowym 02 maja, start: godz. 16:00 Święto Konstytucji 3 Maja 11:30 - Uroczysta Msza Św. w kościele parafialnym 12:30 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej
czytaj więcej...

Kalendarz

Fotogaleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copytright © 2008 Gmina Dzierzgoń. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licznik odwiedzin: 1146478
webmasters: K.S. & S.R.